“Bir Arada Yaşarız” Destek Programı Proje Başvuru Çağrısı...

BAYETAV, toplumsal, siyasal, ekonomik alanlarda ve bizi çevreleyen ekosistemde süregiden sorunlar, farklılıklar ile yoksunluklardan kaynaklanan eşitsizlik, adaletsizlik, ayrımcılıkları dert edinen, bunların yol açtığı ayrışmalar, kutuplaşmalar üzerine bizi düşünmeye ve çözüm üretmeye davet eden bir vakıf.

İçinde yaşadığımız kente, ülkeye, dünyaya dair benzer tahayyülü ve hedefleri paylaşanlarla, işbirliği içinde adımlar atıyor.

Vakıf olarak bir arada yaşama kanallarını genişletme iddiamız çerçevesinde bir yandan kendi ekibimiz ve olanaklarımızla akademik ve sosyal araştırmalar yürütürken, diğer yandan bu alanda yapılan çalışmaları destekliyoruz.

2024 yılı destek programı kapsamında aşağıdaki dört alanda “bir arada yaşama” temalı, kâr amacı gütmeyen birer projeyi destekleyeceğiz. Başvurular hem araştırma projelerine hem de uygulamaya dönük projelere açıktır.

1. İnsan ve Toplum

Destek programıyla, toplumsal kutuplaşmaları aşmaya ve toplumun bir arada yaşama kanallarını genişletmeye dair bilgi ve deneyim inşasına katkı sunmak istiyoruz.

Bu kapsamda, etnisite/ulus, din/mezhep, sınıf, toplumsal cinsiyet, yerellik-göçmenlik, laik-dindar gibi eksenler üzerinde inşa edilen toplumsal kutuplaşmaları aşmaya dair bilgi, deneyim ve politika inşasına yönelik proje başvurularını bekliyoruz.

2. Ekoloji ve Hayat

Bütünleşik yaşam perspektifiyle hareket eden BAYETAV, bir arada yaşama meselesini insanlar arası ilişkiler kadar insan ve doğa arasındaki ilişkileri kapsayacak şekilde de değerlendiriyor. Etik kavramının insandan, bütün canlılara (ekosisteme) doğru evrilmesini ve bu doğrultuda alternatif eğitim, bilgi ve eylem oluşturulmasını elzem sayıyoruz.

Bu kapsamda, iklim değişikliği, çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kır-kent ilişkisi, tüketim alışkanlıkları, üretim süreçleri, gıda rejimi, atık yönetimi, geri dönüşüm, ileri dönüşüm gibi ama bunlarla da sınırlı olmayan konularda proje başvurularını bekliyoruz.

3. Sanat ve Tasarım

Sanat ve tasarımı toplumsal kutuplaşmaları ve ayrışmaları aşarak bir arada yaşama kanallarını genişletmenin bir parçası olarak görüyor, ekosistemle dost bütünleşik yaşamın bir parçası olarak deneyimlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda, kültürlerarası uygulamalı sanat araştırmaları, plastik sanatlar ve el becerileri, görsel sanatlar, müzik, dans, sinema, tiyatro, insan odaklı teknoloji, sosyal medyanın akıllı kullanımı, mekânsal planlama ve tasarım, ekosistemle dost ürün tasarımı gibi alanlarda proje başvuruları bekliyoruz.

4. Eğitim

Bir arada yaşama konusunda eğitim alanına stratejik önem atfediyoruz. Bir arada yaşamanın zemini olması gereken eğitim alanında, özellikle öğretmenlerle ilgili olarak yoğun bir çaba gösterme arzusundayız. Bu amaçla, öğretmenlerin birlikte kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak, demokrasi kültürünü geliştirmeye olanak yaratan, insanlara, kültürlere, doğaya, çevreye, iklime ve sanata duyarlılık içeren bir “karşılaşma” alanları oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda, özellikle lise ve altı okulları kapsayan alanda bir arada yaşama temalı hem araştırma hem de uygulama projeleri için başvuruları bekliyoruz. Öğretmen ve öğrencilere yönelik projeler ile eğitim müfredatı, eğitim yöntemleri, okulların sosyal ve kültürel programları ve etkinlikleri gibi alanları kapsayan projelere öncelik veriyoruz.

Kimler Başvurabilir

  • Proje çağrısı sadece bireysel başvuruları kapsamaktadır. Bireysel başvurular tek bir kişi tarafından yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir. Kurumsal başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Destek kapsamında belirlenen dört alanda çalışan akademisyen, araştırmacı, sanatçı, tasarımcı, edebiyatçı ve gazetecilere öncelik tanınacaktır.
  • Kadın ve genç adayların başvurusu özellikle teşvik edilmektedir. 

Destek Miktarı ve Süresi

Proje destekleri için öngörülen maksimum bütçe vergiler hariç 150.000 TL’dir.

Sunulan proje tekliflerinin maksimum 12 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu süreden daha uzun sürecek projeler destek kapsamına alınmayacaktır.

Başvuru Belgeleri

Adayların aşağıdaki belgeleri kapsayan başvuru dosyalarını, konu kısmına 2024 Proje Desteği yazarak, info@bayetav.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

  • Özgeçmiş (CV)
  • Niyet mektubu
  • Proje Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayınız)

Proje Takvimi

  • Son başvuru tarihi: 01 Aralık 2023
  • Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması: 22 Aralık 2023
  • Projelerin başlama tarihi: 02 Ocak 2024
  • Projelerin son bitiş tarihi: 31 Aralık 2024


Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sunulan proje önerilerinin başka fon kaynaklarına sunulmamış olması beklenmektedir.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylarla iletişime geçilecektir.