Etik Kod

BAYETAV, genel etik ve doğruluk ilkelerine saygı göstermeyi vaat eder. Bunun yanı sıra, bünyesindeki yapılarda çalışan, entelektüel üretim yapanlar ile iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu bütün kesimlere yönelik olarak geliştirdiği etik koda uygun davranır. 

İş buu etik kod, vakıf bünyesindeki kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde uymayı kabul ettiği bir ilkeler bütünü olduğu kadar, vakfın iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu sair kişi ve kurumların da başvurabileceği bir garanti belgesidir. 

Etik kod, bir Etik Program dahilinde uygulanır. Uyum çalışmaları ile BAYETAV bünyesindeki herkesin kodlar hakkında bilgilenmesi ve kodları benimsemesi sağlanır.   

Etik ihlal konularında gelen şikayetleri incelemek ve yaptırımları uygulamak Etik Kurulun yükümlülüğündedir. Etik Kurul 3 kişiden oluşur; üyeler vakanın niteliğine göre Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

İlkeler
  • BAYETAV bünyesindeki çeşitlilik ve farklılıkları en büyük zenginliği sayar.  Ulusal aidiyet, etnisite, ırk, kültürel kimlik, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, din, mezhep, tarikat, cemaat, dil, lehçe, bedensel özellik, politik ve ideolojik görüş sebebiyle çoğunluktan farklı kabul edilenlerin, bu farklılıklarından dolayı tedirginlik yaşamayacağı bir zemin oluşturur.
  • BAYETAV bünyesinde bulunanların yaş, cinsiyet, kariyer vb. farklarına bakılmaksızın sahip oldukları uzmanlıklara saygı duyulur. Hiçbir uzmanlık kategorisinin bir diğeri üzerinde üstünlük ve güç kurmasına izin verilmez.  
  • BAYETAV’ın ilişkilerinin temelini dayanışma oluşturur. Kurumsal ilişkilerde dayanışmanın sadece kararlar alınıp, uygulanması konularında değil, farklılıklardan kaynaklanan dışlanmalara izin vermeyecek şekilde gerçekleşmesi gözetilir.
  • BAYETAV mensuplarının arasındaki ilişkilerde şiddetin hiçbir türü kabul edilemez ve hoş görülemez.  Mensuplar ya da işlevler arasında çıkabilecek olan çatışmalar, barış diliyle çözüme kavuşturulur. Şiddetsiz iletişim tekniklerini her bireyin geliştirmesi beklenir.
  • BAYETAV, yönetimde çoğulculuğu esas alır ve bütün katmanlar yönetime sahip oldukları özgün bilgi ve tecrübe eşliğinde katılır. Bunun gereği olarak kararlar ilgili bütün kesimlerin dâhil edilmesiyle ve görüşleri alınarak verilir.
  • BAYETAV bünyesindeki ilişkilerde ifade özgürlüğü esastır. İfade özgürlüğü üzerindeki tek sınır, şiddet savunuculuğu, ırkçılık, cinsiyetçilik ve nefret söylemidir. 
  • BAYETAV’da üretilen bilginin standardı uluslararasıdır. Bilginin kalitesinden, üretilmesindeki disiplinden ve dürüstlükten, etik ilkelerden vazgeçilemez. 
  • BAYETAV bünyesindekilerin etik sorumlulukları sadece birbirlerine, iletişim ve etkileşim içinde olunanlara karşı değil, aynı zamanda çevreye ve diğer canlılara da ilişkindir. Bu çerçevede, tüketimci, müsrif, çevreye ve diğer canlıların yaşam haklarına saygı göstermeyen tavırlardan uzak durulur. Bu tür tavırlarla mücadele hem fikir hem de pratikler düzeyinde şarttır.